FDND Docs

Kritische reflectie

In dit document reflecteert FDND ten behoeve van de Midterm Review op 21 november 2024 op haar bestaan. Dit gebeurt aan de hand van het TNO-dossier welke eveneens op deze website te vinden is. In dat document staat immers de beoogde en vergunde opleiding beschreven. We lopen met het docententeam, de opleidingscommissie, de studenten en onze contacten in het bedrijfsleven de hoofdstukken na en reageren op die paragraven waar wij ontwikkelingen in voorzien of gemaakt hebben. Onze kritische reflectie heeft daarmee dezelfde structuur als ons TNO-dossier en volgt qua opbouw de standaarden van de NVAO.

Standaard 1: Beoogde leer­resultaten

De beoogde leerresultaten passen bij het niveau en de oriëntatie van de opleiding en zijn afgestemd op de verwachtingen van het beroepenveld en het vakgebied en op internationale eisen.

De opleiding Frontend Design & Development (FDND) wordt doorlopend en in overleg met het werkveld doorontwikkeld en bij het aanbieden van onderwijs wordt het bedrijfsleven op verschillende vlakken ingezet. Deze samenwerking draagt bij aan onze visie op het beroep welke ten grondslag ligt aan onze leerresultaten.

Visie op het beroep

De door ons in 2020 opgestelde visie op het beroep lijkt de tand des tijds aardig te doorstaan. Wel zijn er een aantal ontwikkelingen waar we op willen reflecteren. Het frontend vakgebied ontwikkelt in moordend tempo en dit levert best wat uitdagingen. Gebruikelijke uitdagingen als i) de snelle evolutie en vervanging van technologie, frameworks en tools en ii) de blijvende zorg voor compatibiliteit, platform onafhankelijkheid, toegankelijkheid en prestaties welke daardoor steeds complexer wordt. Maar ook nieuwe uitdagingen zoals het ontstaan van iii) een groeiende kloof tussen javascript gerichte full-stack web programmeurs en HTML/CSS gerichte ontwikkelaars (Coyier, 2019) en de iv) opkomst van het fenomeen Large Language Model (LLM) en de impact op het werk van frontend design & developers.

De halfwaardetijd van kennis met betrekking tot libraries, frameworks en tooling is in het frontendvakgebied vrij kort. Daarentegen verandert er in de basis van HTML/ CSS/ JS minder: Weliswaar zijn er maandelijks uitbreidingen op CSS, het selecteren van HTML elementen om stijlregels te koppelen is nog steeds hetzelfde en ook is de semantiek van HTML elementen al jaren gelijk.

Onze kracht ligt in de basis, HTML/CSS/JS, daarom Sveltekit omarmd. Snelle evolutie en vervanging van technologie, frameworks en tools -> leren, leren, leren. Inzichten (werkwijze, tech-stack, niveaumatrix) uit de stageperiode meenemen, die krijgen we terug van stagebegeleiders en kan rond juni ingevuld worden.

Blijvende zorg voor compatibiliteit, platform onafhankelijkheid, toegankelijkheid en prestaties. Wordt ook belangrijker na vaststelling van toegankelijkheidswetgeving in 2025.

Kloof tussen javascript gerichte full-stack web programmeurs en HTML/CSS gerichte ontwikkelaars. Vooralsnog bedienen we beide maar we blijven gericht op de font of the frontend. Deze keuze heeft nu al impact op de inhoud van het curriculum. In plaats van meer backend zijn 2 sprints meer naar de frontend toe bewogen.

LLM’s en de hype er omheen - Komst van ML/AI en invloed op junior frontend functies. Beslissing Linux teams om AI-generated code te weigeren…

Frontend op Ad niveau

Verwijzing naar opgesteld verschil niveau 5/6/7 uit de TNO.

Vooralsnog zijn we de enige Ad Frontend, dus wij schrijven het landelijk profiel. We zitten te springen om partnerschap, via Chain 5 contact gelegd met Pixel Antwerpen, alhoewel niet precies hetzelfde zijn er 2 practoraten Web-development en Web-design, eerste overleg moet nog plaats vinden.

Terugblik op de verhouding tot de profielen, voldoen ze nog? HBO-ICT model, CMD model, Europees digitaal passport etc.

Geluiden over ontwikkeling Ad Frontend aan de HAN, wellicht de oprichting van een Landelijk Associate degree Overleg (LAdO).

Leerresultaten

De leerresultaten van FDND zijn vastgelegd in de niveaumatrix, welke worden uitgesplitst aan de hand van de door het Overlegplatform Associate degree vastgestelde vijf Ad gedragscriteria. Elk van deze gedragscriteria worden weer beschreven door drie indicatoren.

Onze niveaumatrix is prettig in gebruik: Docenten en studenten weten waar ze aan toe zijn omdat alles wat ze bij de opleiding doen: sprints, leer- en deeltaken, portfolio en assessments, gericht is op het niveau zoals beschreven in de matrix. Voor bedrijfsbegeleiders bij de stage geeft de matrix richting voor verwachtingen en houvast bij feedback die ze hun stagairs kunnen geven.

Onze niveaumatrix wordt jaarlijks vastgesteld. Door middel van issues wordt inhoudelijk feedback opgehaald welke één maal per jaar wordt verwerkt in de vorm van een pull-request. Voor vaststelling - mergen van het pull-request - moeten meerdere docenten het eens zijn met de beoogde verandering en het pull-request reviewen en accorderen. Zie bijvoorbeeld de aanpassingen voor schooljaar 2023/24. Bovendien worden jaarlijkse releases als archief bijgehouden zodat men altijd terug kan kijken naar matrices uit het verleden.

Internationaal perspectief

Gastsprekers, bronnen.. spelen met het idee van een internationaal opengestelde klas, native engelse SL, maar vooralsnog gerichtheid op metropoolregio Amsterdam.

Na afronding

Statistieken

Reactie van stagebedrijven in de vorm van een aantal citaten..

Reflectie vanuit de 1e lichting..

Aansluiten bij de actualiteit

Veranderingen in het vakgebied en hoe die omarmd worden binnen de opleiding

Voorbeelden: Caroussel van Krijn obv. artikel wat verscheen..

Reactie van tijdelijke co-teacher, Martijn vragen?

Reactie van (stage)bedrijven, vragen tijdens het 2e stagebezoek.

Standaard 2: De onderwijs­leeromgeving

Het programma, de onderwijsleeromgeving en de kwaliteit van het docententeam maken het voor de instromende studenten mogelijk de beoogde leerresultaten te realiseren.

De opleiding Frontend Design & Development (FDND) leidt flexibele, zelfstandige en praktijkgerichte Frontend professionals op die goed functioneren binnen een snel ontwikkelende en veranderlijke beroepspraktijk. Bij FDND staat de beroepspraktijk centraal en het onderwijsprogramma is een vertaling van beroepstaken en daarbij behorende kennis, vaardigheden en gedrag naar leerresultaten.

Didactisch concept

Wij zijn blij, wijze van evalueren HEAL structuur uitleggen.

Studenten zijn overwegend blij, blokenquetes, NSE resultaten.

Praktijkvraagstukken in een rijke leeromgeving

Ik zag sprint 4 en 5 als een periode van nieuwe dingen leren en maken voor de opdrachtgever. Sprint 6 zag ik als een periode waarbij je alles mocht inzetten wat je hebt geleerd en dat was erg leuk want je kon nog alles herhalen wat je eerder hebt geleerd en het op een creatieve manier toepassen. Student in de blokenquete

Is gelukt en komt goed uit de verf, zou mooi zijn als we hier wat testimonials van opdrachtgevers en mini-meesterproef (s6/s12).

 • Vervoersregio (opdrachtgever)?
 • Funda (mini-meesterproef)?

Studenten aan het roer

Gerichtheid, afnemende sturing, toenemende complexiteit

Toetsing als leermoment

Evaluatie op toetsing uit de blokenquetes en gesprek met studenten uit de verschillende jaren.

Kritische noot: Lukt het motiveren in alle gevallen?

Vormgeving van de opleiding

Opbouw werkt prima, we kunnen flexibel inspelen op leerbehoefte van studenten.

S06W2-03-Code Design-review: Inzet code/design-review (die staan er al) om functie in het leerproces van studenten te voorzien, even de focus op HTML omdat we daar wat hiaten zien.

We hebben een paar aanpassingen op inhoud gemaakt, die even bespreken met het waarom.

 • Hernoemen/hereiken gerichtheid sprints.. weeffoutjes, The campaign > Look & Feel (over huisstijl)
 • Verandering inrichting van de toetsing. Van ontwikkeldocument naar Portflow, van alle indicatoren een aparte collection (15) naar een per criterium (5).

Insteek van het programma langs gaan, wat werkt wel en wat niet.

Teamlead rol: De inzet 2e jaars in begeleiding van 1e jaars.

Vrije ruimte

Alle opties opsommen en individuele studenten laten reflecteren op hoe dat gaat Mogelijkheden opsommen, learnings op een rij, ervaring van studenten en docenten.

 • 10 weken stage
 • 20 weken stage
 • FDND-Agency
 • Minor ondernemerschap
 • Onderwijs bij een andere Ad
 • Schakelprogramma CMD
Stage

10 of 20 weken

Stagebegeleider aan het woord

Schakelprogamma CMD

Docent van CMD aan het woord

Alumnus schakelaar aan het woord (Shauri)

Huidige schakelaar aan het woord

Minor Ondernemen

Op bachelorniveau, afstuderen in je eigen agency!

Begeleider van de minor aan het woord.

Ervaring van Rosa, Joelle en Sander

Blok les bij een andere FDMCI Ad

Ervaring Michael (CS)

Ervaring Fatih

Afstudeerprogramma

Afstuderen bij een bedrijf Eigen opdracht Begeleiding

Verwijzen naar Standaard 4.

Organisatiestructuur

Sociocratisch model evalueren, verwijzen naar organisatie document

Agile inrichting: s30 meetings, 360º en Retrospect beschrijven

Studentenbegeleiding

Evalueren met de opleidingscommissie. Verwijzen naar onderwijs document

Cijfers uit de NSE en blokenquete, stukje van de decaan

Gezichtsveld vanuit de student

Studiekeuzecheck

Verplichting is afgeschaft, we merken dat meeloopdagen interessanter zijn dan een georganiseerde middag. Aankomend jaar waarschijnlijk helemaal vervangen voor meeloopdagen.

Diversiteit en differentiatie

Speerpunt van de HvA, evalueren met harde cijfers instroom, achtergrond etc. docententeam als aandachtspunt noemen (hoog percentage kalende witte mannen).

Taal

Nederlands en Engels.. Moeilijk punt, wij verwijzen door maar het is soms echt heftig ondermaats.

Wat vinden studenten hier van?

Opleidingscommissie

Evalueren of die werkt? Vraag aan OC specifiek…

Personeel

Inzet squad-leaders, aanspreekpunt voor studenten

Inzet co-teachers, uren zoals bij elke HBO opleiding onder druk, 1:25 is beoogd uitgangspunt. Verhouding OP/OBP werkt prima.

Standaard 3: Toetsing

‌De opleiding beschikt over een adequaat systeem van toetsing.

De HvA kent een hogeschoolbreed toetsbeleid waarin de kaders geschetst zijn voor de inrichting van het toetsprogramma en voor het proces van toetsing. Ook de kwaliteit van de toetsing wordt in dit toetsbeleid geborgd. Dit beleid is voor de opleiding Frontend Design & Development (FDND) uitgewerkt in het document ‘Didactiek en toetsing’ en de Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding. In het toetsbeleid zijn de twee functies van toetsen: stimuleren van het leerproces en beoordelen, onlosmakelijk met elkaar verbonden en de validiteit, betrouwbaarheid, transparantie en kwaliteit van toetsen zijn geborgd.

Andere opleidingen bij FDND komen kijken om te leren hoe wij met toetsing omgaan. Desondanks denken wij dat het beter kan. Toetsen kost tijd, liever bezig met inhoudelijke feedback dan het invullen van formulieren. We zoeken naar een juiste balans tussen nakijktijd/systemen en aandacht voor studenten.

Vormgeving van de toetsing

Verhouden tot TNO dossier, huidige vorm beschrijven bij kopje onderwijs! (link) Aantal highlights noemen.

Moeilijk, zoekend naar de perfecte feedbackstructuur, verschillende invalshoeken langs: checkpoint hell, feedpulse + ontwikkeldossier en zware assessments, checkpoint hell + portflow assessments nieuwe stijl, nieuwe inrichting portflow + checkpoints

We hebben een bepaalde gerichtheid, de niveaumatrix. Die eisen, vertellen we dat en dwingen we dat vervolgens af (en hoe dan) of laten we dit open en stimuleren we ze hier zelf uit te komen (en hoe dan).

Hoe houd je dit organiseerbaar… misschien is het niet erg om in S1 te drillen, of moeten we ons er juist niet mee bemoeien..

De twee functies van toetsing

Formatief vs summatief, de mid- en endterm momenten zijn duidelijk summatief. Retrospect en reviews zijn formatief. De checkpoints hangen er een beetje tussen en we zijn ons wel eens verloren in het ‘afvinken’, wat we juist niet willen. We zoeken naar een juiste vorm van formatieve feedback waarbij het zweet op de juiste ruggen staat én de resultaten valide en betrouwbaar zijn. Transparantie is evident.

Onze toetsen zijn valide

De constructive alignment met de assessmentdriehoek (A. van Berkel) werkt naar behoren. Gerichtheid van deel- en leertaken, formatieve en summatieve feedback en beoordeling zijn altijd gericht op de niveaumatrix. Oplopende complexiteit is ingebouwd in het curriculum, te zien aan deel- en leertaken.

Onze toetsen zijn betrouwbaar

Het assessment heeft een vaste structuur (zie onderwijs) en is ingericht aan de hand van de niveaumatrix.

Zoals overeengekomen met onze excie is voorwaarde voor assesseren het volgen van een workshop. Daarnaast wordt een beginnend assessor altijd ingedeeld met een ervaren assessor. We hebben een handleiding/handreiking voor de flow van het gesprek. Na een aantal keer oefenen als 2e assessor mag een beginnend assessor een gesprek leiden. Daarnaast kalibreren squad-leaders voorafgaand aan assessments zodat gesprekken op eenduidige wijze worden voorbereid.

Omdat doorlopend feedback gegeven wordt aan de hand van de niveaumatrix welke ook als summatief beoordelingsinstrument gebruikt wordt weet de student goed waar deze aan toe is.

BAS op 45 EC is prima, studenten die een BAS ontvangen tonen weinig tot geen inzet. Bij bijzondere omstandigheden maakt de excie uitzondering. Overigens is in de OER opgenomen dat toelating bij excie aangevraagd kan worden.

Onze toetsen zijn transparant

Zowel formatieve als summatieve feedback is gericht op de jaarlijks vastgestelde niveaumatrix en wordt vastgelegd in Portflow. Portflow is ingericht op basis van de criteria en wordt gebruikt als bewijslast voor beoordeling. Het beoordelingsformulier is digitaal gemaakt, dit heeft als voordeel archivering en snelheid. Studenten zijn nu direct op de hoogte van hun beoordeling en ontvangen feedback.

Bij de kickoff van een semster en de sprintplanning wordt de gerichtheid van respectivelijk semester en sprint besproken. Studenten

Organisatie en kwaliteitsborging van het toetsprogramma

Jaarlijkse OER, op details mbt. nieuwe organisatiebrede richtlijnen na inhoudelijk niet hoeven bijstellen.

Borging kwaliteit van toetsing:

 • Resultaten worden besproken per semester, logischer om het mee te nemen in algehele onderwijsevaluatie.
 • Niveaumatrix wordt jaarlijks bekritiseerd en bijgesteld waar nodig (zie historie op GitHub)
 • Doorlopend collegiale consultatie, we spreken over cursussen en scholing
 • OAR blijkt niet zo systematisch, we praten doorlopend met bedrijven en nemen inzichten mee naar de opleiding. Validering, actualisering en borging eindniveau wordt gedaan dmv. vragen aan stagebedrijven, maar 2024 is pas de 1e échte brede ronde stages (38 studenten).
 • Borgingsagenda excie, inmiddels ook toetscie

Kwaliteitsborging door examencommissie

Stuk geschreven door de excie (of toetscie?), reflecterend op Standaard 3 in het TNO dossier.

Standaard 4: Gerealiseerde leerresultaten

De opleiding toont aan dat de beoogde leerresultaten zijn gerealiseerd.

Uit NVAO stuk:

Het realiseren van de beoogde leerresultaten blijkt uit de uitkomsten van toetsen, de eindwerken en de wijze waarop afgestudeerden in de praktijk of in een vervolgopleiding functioneren.

Toelichting op de beoordeling van gerealiseerde leerresultaten
Als onderdeel van de beoordeling van gerealiseerde leerresultaten bestudeert het panel een ruime selectie eindwerken. Hieronder zijn een aantal richtlijnen opgenomen voor de selectie en de beoordeling om een evenwichtige selectie en gelijke behandeling te waarborgen. In de zelfevaluatie beschrijft de opleiding hoe zij de realisatie van de gerealiseerde leerresultaten heeft getoetst. Dat kan aan de hand van diverse producten of proeven die hier worden samengenomen onder het begrip eindwerk. Een niet limitatieve opsomming van eindwerken is: de eindscriptie, een portfolio, een beroepsproduct, een (reeks van) tentamen(s), een artikel of een artistieke prestatie of een combinatie hiervan. Het panel richt zich op de producten of toetsen waarmee de studenten de opleiding afsluiten.

Selectie van eindwerken
Om de gerealiseerde leerresultaten te beoordelen, selecteert en bestudeert het panel recente eindwerken van ten minste 15 afgestudeerden van de opleiding. De opleiding verschaft het panel hiertoe een lijst met studentnummers met daarbij de informatie die nodig is om een adequate selectie te maken. In het geval de opleiding minder dan 15 afgestudeerden had in de te beoordelen periode, bestudeert het panel alle eindwerken.

De selectie kent een evenwichtige verdeling over voldoende, goede en zeer goede eindwerken. De selectie is zo gekozen dat het panel hiermee een onderbouwd oordeel kan vellen over de hantering van de cesuur tussen voldoende en onvoldoende door de opleiding, over het algemene niveau van de eindwerken, en over de becijfering van de eindwerken en de daarbij gehanteerde methodiek.

De selectie is voldoende dekkend ten aanzien van varianten, locaties, specialisaties, afstudeertrajecten en programma’s, zodat mogelijke kwaliteitsverschillen daartussen kunnen worden vastgesteld. Hiervoor kan het panel besluiten het aantal te beoordelen eindwerken op te hogen.

Uitvoering van de beoordeling
De beoordeling door het panel is erop gericht een oordeel te kunnen geven over de realisatie van de leerresultaten, de wijze waarop de beoordeling tot stand is gekomen en de manier waarop de opleiding een correcte beoordeling van eindwerken borgt. De opleiding stelt het panel in de gelegenheid om zich voorafgaand aan het locatiebezoek een oordeel te vormen over deze eindwerken en de beoordeling daarvan door de opleiding. Het panel heeft de eindwerken voorafgaand aan het vooroverleg bestudeerd en de bevindingen onderling gedeeld. In het geval een panellid de beoordeling van een eindwerk in twijfel trekt, bestudeert ten minste één ander panellid ook dit eindwerk. Het panel heeft de mogelijkheid om meer eindwerken op te vragen om een beter beeld te krijgen of de kwaliteit van de eindwerken voldoende is. In bijzondere gevallen kan het panel de eindwerken ook tijdens het locatiebezoek bestuderen, bijvoorbeeld in het geval van uitvoerende kunsten. Tijdens het locatiebezoek spreekt het panel met beoordelaars/examinatoren van de opleiding om een goed inzicht te krijgen in de wijze waarop de beoordeling tot stand is gekomen en de realisatie van het niveau wordt bewaakt.

Uitkomsten van toetsen

Toetsstatistiek en slagingspercentages.

Eindwerken

Cohort 2022-23

4 afstudeerwerken…

Screenshot en beschrijving van de eindopdrachten en links naar dossiers (achter login).

Cohort 2023-24

6 afstudeerwerken…

Screenshot en beschrijving van een selectie eindopdrachten en links naar dossiers (achter login).

Alumni aan het woord

Hoe kijken alumni terug op hun tijd bij FDND?

 • Wat vond je prettig?
 • Wat heeft het je gebracht?
 • Wat kan er beter?
 • Wat vertel jij over je opleiding op een feestje?
Cohort 2022-23

Alle afstudeerdossiers achter een wachtwoord beschikbaar stellen.

Cohort 2023-24

Een selectie van afstudeerdossiers achter een wachtwoord beschikbaar stellen.

Studenten aan het woord

Dit hoofdstuk is van studenten. Wij nemen serieuze anekdotes over en redigeren hooguit op taal, maar niet op inhoud.

 • Welke onderwerpen verdienen nog aandacht en zijn hierboven niet aangestipt?
 • Wat vertel jij over je opleiding op een feestje?